Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de asistent medical generalist la Cabinet Boli Infecțioase I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist;
 • nu necesită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 mai 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 mai 2019, ora 10.00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, din Târgu Mureș str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 9, telefon 0771/786.265, 0365/882.572.

Articolul precedentKelemen Hunor nu vede o problemă în votul celor cu dublă cetățenie la europarlamentare
Articolul următorArhiepiscoul Alba Iuliei, la Mănăstirea Sighișoara